1. NEBEVİ AHLAK SEMPOZYUMU

Kıymetli Meslektaşlarımız,

Sizleri Üsküdar Üniversitesi tarafından ilk kez düzenlenecek "1. Nebevi Ahlâk Sempozyumu" Âl-i Beyt Platformu Kuruluşu Toplantısı”na  davet etmek istiyorum.

Tüm faaliyetlerinin temeline “insanı anlamak” yaklaşımını yerleştirmiş olan üniversitemiz, bünyesindeki Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ile de tasavvufun bütüncül bakışından hareketle, bilimi, kendisini ve dünyayı daha iyi anlamak için uğraş edinmiş, insanın mânevî ve ahlâkî boyutlarını özümsemiş, sanata karşı duyarlı, düşünen, araştıran, yaratıcı, zamanın değerini bilen, çalışkan ve hoşgörülü bireyler yetişmesine kaynaklık etmeyi hedeflemektedir. İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programı ile de İslâm medeniyetini tarih ve edebiyat konuları başta olmak üzere tasavvuf düşüncesi merkezli, sosyal ve beşeri bilimler alanlarının çeşitli disiplinleri ile ilişkilendirmiş, aynı zamanda, Türkiye kaynaklı medeniyet çalışmaları üretimine katkı sağlamayı amaçlamıştır.

Sizlerin de yakından takip ettiği gibi küresel ahlâkta yaşanan ciddi yozlaşma, günümüzde toplumlar arasındaki çatışmaları ve ahlâki değerlerdeki kayıpları beraberinde getirmiştir. Bu nedenle, Nebevi ahlâkın "Seyyidler ve Eh-i Beyt" üzerinden tekrar canlanması amacıyla "Değişen Dünyada Nebevi Ahlâkın Önemi"ni ele almak istiyoruz. Düzenleyeceğimiz sempozyuma, sizlerin değerli katkılarınız bizim için çok kıymetlidir.

Sempozyumumuzda, bilimsel bir metodoloji çerçevesinde, farklılıklar yerine benzerlikler üzerinden bir araya gelerek Nebevi ahlâkın günümüz toplumlarına nasıl yansıtılabileceği konusunda önemli tartışmalar gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Sizlerin tecrübeleri ve görüşleri, bu önemli konuda yeni ufuklar açacak ve toplumsal bir farkındalık oluşturacaktır.

Üniversitemiz bünyesinde kurulan Risale-i Nur Araştırmaları Platformu (RİNAP), Dernekler Kanunu’na uygun şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 15.05.2020 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) aracılığıyla üniversitelere gönderilen 74640833-000-E.3346 sayılı yazısında da 11. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda üniversite öğrencilerinin sivil toplum ve gönüllülük alanına yönelik farkındalığının artırılması ile kamu kurumları, üniversiteler ve STK’lar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmesi gibi amaçlarla üniversiteler bünyesinde sivil toplum merkezlerinin açılmasının teşvik edilmesi istenmiştir.  Eğer uygun görülürse bu doğrultuda bir üniversite - STK işbirliği ile platform kurmak istiyoruz. Bu bağlamda bir imza töreni düzenlenmesi de planlanmaktadır.

Sizi, 08 Mayıs 2024 Çarşamba günü Ümraniye, NP Sağlık Yerleşkesi İbni Sina Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek "1. Nebevi Ahlâk Sempozyumu" Âl-i Beyt Platformu Kuruluşu Toplantısı”na arzu edilirse katılmaya davet ediyor, katkılarınızın, ahlaki değerlerin yeniden canlanması ve küresel anlamda bir etki yaratılması adına büyük önem taşıyacağına inanıyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Sempozyum Başkanı